1. پیاده سازی استانداردهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی  
  2. تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی، اداری و کنترلهای داخلی
  3. کنترل و بهبود بخشی و نظم دهی سیستم حسابداری ، خدمات مالی و خدمات مالیاتی شرکت ها
  4. شناسایی و رفع مغایرت حساب و تهیه گزارشات لازم جهت رفع اختلاف مالی ( بین شرکاء، بین بنگاه های اقتصادی و… )
  5. طراحی، پیاده سازی و یا اصلاح ساختار بهای تمام شده محصولات و پروژه ها
  6. ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی و كنترلی مدیریت
  7. ارزیابی عملكرد و نیز شناسائی فرصت های موجود برای بهبود عملكرد
  8. ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان