1. تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل    
  2. تهیه، تنظیم و ارسال لیست بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی      
  3. ارائه خدمات مشاوره ای در امور بیمه تامین اجتماعی ( قوانین کار و تامین اجتماعی ، اخذ مفاصا حساب و… )     
  4. ارائه خدمات مشاوره ای به منظور اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی جهت قراردادهای پیمانکاری