1. تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل    
  2. تهیه، تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی       
  3. تهیه، تنظیم و ارسال لیست بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی      
  4. تهیه، تنظیم و ارسال گزارش معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ( گزارش خرید و فروش فصلی ) بصورت سه ماهه
  5. تهیه، تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت سه ماهه      
  6. تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان سال مالی       
  7. ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف
  8. ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تدوین در زمینه تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی