1. مشاوره در نحوه ثبت شرکت برای کسب و کارهای نوپا  
 2. مشاوره تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کداقتصادی
 3. مشاوره تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 4. مشاوره جهت خرید و راه اندازی نرم افزارهای مالی و حسابداری متناسب با فعالیت بنگاه اقتصادی      
 5. مشاوره پلمپ دفاتر قانونی     
 6. مشاوره تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع ماده ۹۵ ق.م.م     
 7. ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی و كنترلی مدیریت
 8. ارزیابی عملكرد و نیز شناسائی فرصت های موجود برای بهبود عملكرد
 9. تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی عملکرد سالانه ، ارائه آمار و راهکارهای اجرایی برای توسعه فروش      
 10. ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف
 11. ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تدوین در زمینه تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 12. ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان
 13. ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب در راستای ایجاد کادر مالی قوی     
 14. ارائه خدمات مشاوره ای در امور تهیه، تنظیم مفاد و انعقاد قراردادها
 15. مشاورهتامین و آموزش نیروی انسانی، استقرار و نیز اعزام حسابدار به صورت پاره وقت و تمام وقت ( حسابدار ساده و حسابدار حرفه ای )